::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร   :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Best Practice นางสมพร นวลรักษา : เล่มเล็กหรรษา


 

Best Practice นางปาริสา อร่ามเรือง : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องความน่าจะเป็น

Best Practice นางปาริสา อร่ามเรือง : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

Best Practice นางสาวบุญญาเนตร หนองยาง : พัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพรมวิหาร 4 เพื่อความสำเร็จด้วยความสุข

 

 

Best Practice นางสาวพันธ์เครือ เจริญ : กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์

 

 

Best Practice นางสมพร กสิพันธ์ : เปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์จากเล่มเล็ก