::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

ครูชนนิกานต์ เชื้อทอง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง 

หน่วยงาน        โรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28

ปีที่ทำการวิจัย    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

                                                                     บทคัดย่อ

                การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกำแพง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28  จำนวน 8  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 254  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  จำนวน 1 ห้อง  มีนักเรียน 36  คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 14  แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ          ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 14   ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  จำนวน  40 ข้อ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือกซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.21 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.92  และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.64 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ค่าร้อยละ (%) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้   t - test (Dependent  Sample) ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

                1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.19/82.15ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80   ที่ตั้งไว้

                2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.54 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 54

                3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05       

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก (= 4.34  และ S.D  = 0.64 )    

Pin It

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง