::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

ครูปาริสา อร่ามเรือง : การพัฒนาชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย       นางปาริสา อร่ามเรือง

ปีที่ทำ       2560

 

                                                                     บทคัดย่อ

 

             การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 42 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ 1)ชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น จำนวน    5 ชุด 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น จำนวน 30 ข้อ และ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบร่วมมือ และทดสอบค่าที (dependent t-test) ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ .01

 

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/82.94

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลของการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหา รองลงมา ได้แก่ ด้านกิจกรรมและด้านการวัดผลและประเมินผล ตามลำดับ

 

 

 

Pin It

 วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนกำแพง