::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

Best Practice กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : ส่งเสริมทักษะการแกะสลักผลไม้เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ผู้เรียนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

Pin It