::: ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 :::: www.kps.ac.th :::

เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนกำแพง

Best Practice กลุ่มสารคณิตศาสตร์ : การนิเทศโดยอาศัยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ

Best Practice กลุ่มสารคณิตศาสตร์ : การนิเทศโดยอาศัยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผสานหลักการทำงานของศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

Pin It